31 خرداد 1403
محمد پيري

محمد پیری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / اقتصاد
تلفن: 081 33339841
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی ارتباط بین خدمات پس از فروش با رضایتمندی مشتری مطالعه موردی : شرکت تولیدی صنعتی پادیسان
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
خدمات پس از فروش ، رضایت مشتری، قابلیت اطمینان ، پاسخگویی ، بیمه ، احساسات ، محسوسات
سال 1395
پژوهشگران محمد پیری

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین کیفیت خدمات پس از فروش و رضایتمندی مشتریان در شرکت تولیدی- صنعتی پادیسان صورت گرفت است. تا به بررسی ارتباط بین ابعاد کیفیت خدمات پس از فروش و رضایتمندی مشتری بپردازد و شرکت را در کسب رضایت بیشتر مشتریانش یاری دهد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نوع توصیفی- همبستگی می باشد. جامعه آماری موردنظر کلیه مشتریان استفاده کننده از خدمات پس از فروش محصولات شرکت پادیسان میباشند که با توجه به نامحدود بودن جامعه ، تعداد نمونه 384 نفر در نیم سال اول سال 95 بصورت تصادفی ساده در دسترس، برآورد شده است. تحلیل داده ها با استفاده از شاخص های آمار توصیفی (جدول فراوانی،درصد ، میانگین، انحراف معیار ، واریانس، چولگی ، کشیدگی و...) و استنباطی شامل (همبستگی ،رگرسیون چندگانه ، تحلیل مدل ساختاری) انجام شده است. نرم افزار های آماری SPSSwin22 و LISREL نسخه 8/8 جهت تجزیه و تحلیل داده ها مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج پژوهش گویای آن است که ارتباط معناداری بین کیفیت خدمات پس از فروش و رضایتمندی مشتریان وجود دارد و تمامی فرضیه های پژوهش مورد تایید قرار گرفتند