01 تیر 1403
محمد پيري

محمد پیری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / اقتصاد
تلفن: 081 33339841
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
اعتماد سازی در سازمان های دولتی، چالش مهم مدیریت دولتی
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
اعتماد، سازمان دولتی، کارکنان، گامهای پیاده سازی اعتماد
سال 1396
پژوهشگران محمد پیری

چکیده

اعتماد مفهومی است مهم که به فهم عملکرد و ارزش های اساسی سازمان های دولتی کمک می کند. اعتماد بین مدیریت و کارکنان، بر کیفیت مدیریت دولتی تاثیر بسیاری خواهد داشت؛ بنابراین، افول اعتماد در سازمان های دولتی، یکی از مسایلی است که سبب ایجاد کارکنانی بی انگیزه و بی تفاوت می شود و اجرای برنامه ها را کند می سازد. اعتماد را اعتقاد داشت به تعریف دیگران بیان می شود؛ زیرا، برای رسیدن به خواسته خود وابسته به دیگران هستیم. مدارک و شواهد تازه پنج بعد را شناسایی کرده است که شامل: صداقت، شایستگی، ثبات، وفاداری، رک و راست بودن؛ می شود. همچنین در ارتباطات سازمانی سه نوع اعتماد وجود دارد که شامل اعتماد مبتنی بر بازدارندگی، اعماد مبتنی بر آگاهی، اعتماد مبتنی بر شناسایی می شود که هر سه از جنبه های متفاوتی به بحث اعتماد در سازمان نگاه می کنند و دارای اهمیت های متفاوت و گاه مکمل همدیگر هستند. به طورکلی می توان اعتماد سازی را در سازمان های دولتی یک چالش مهم و اساسی دانست که کم توجهی و نادیده گرفتن آن باعث بروز درگیری و حتی بحران های اجتماعی گردد بنابراین توجه به اعتماد سازی در سازمان های دولتی باید همیشه از اولویت های مهم و اساسی هر مدیری در بخش های دولتی قرار گیرد.