31 خرداد 1403
محمد پيري

محمد پیری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / اقتصاد
تلفن: 081 33339841
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر جامعه برند در شبکه های اجتماعی بر وفاداری به برند بانک با نقش میانجی اعتماد برند
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
شبکه های اجتماعی، جامعه برند، اعتماد برند، وفاداری برند
سال 1397
پژوهشگران محمد پیری

چکیده

با توجه به رقابت روزافزون موجود در صنعت بانکداری، بانک ها ملزم به جلب اعتماد و حفظ وفاداری مشتری نسبت به برند خود می باشند؛ یکی از مهمترین راهکارها در جهت حفظ وفاداری مشتری، حضور بانک شبکه های اجتماعی است. پژوهش حاضر از نظر هدف یک تحقیق کاربردی و از نظر گردآوری داده ها از نوع تحقیقات توصیفی_پیمایشی می باشد. ابزار مورد استفاده برای جمع آوری داده ها، پرسشنامه است. جامعه مورد نظر کلیه مشتریان بانک ملی شهرستان اسد آباد می باشد با توجه به نامحدود بودن جامعه مورد نظر تعداد 384 نفر براساس فرمول کوکران انتخاب و پرسشنامه بین مشتریان بانک ملی شهرستان اسدآباد توزیع گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز از روش معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل استفاده شد.نتایج حاکی از آن است که جامعه برند در شبکه های اجتماعی بر روی رابطه مشتری با بانک و رابطه مشتری با سایر مشتریان تاثیر مثبتی دارد. همچنین رابطه مشتری با بانک و رابطه مشتری با مشتریان دیگر بر روی اعتماد برند تاثیر دارد. اعتماد برند نیز تاثیر بسزایی بر وفاداری برند دارد.