31 خرداد 1403
محمد پيري

محمد پیری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / اقتصاد
تلفن: 081 33339841
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی عوامل موثر بر ترجیح مشتریان در انتخاب بانک قوامین در شهر همدان
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
ترجیحات مشتری ، بانک قوامین ، آزمو ن دوجمله ای، شهر همدا ن
سال 1394
پژوهشگران محمد پیری(استاد مشاور)

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر ترجیح مشتریان در انتخاب بانک قوامین شهر همدان صورت پذیرفت. این تحقیق بر اساس هدف یک تحقیق کاربردی، از منظر زمان، مقطعی و براساس نوع داده ها یک مطالعه ی کمی به شمار می آید. همچنین براساس استراتژی یک پژوهش پیمایشی است. جامعه ی آماری این تحقیق مشتریان بانک های قوامین شهر همدان بودند که براساس پیشنهاد جدول مورگان و نیز نامحدود بودن تعداد اعضای آن، نمونه ای به تعداد 384 عضو از میان آنها برگزیده شد. به منظور گردآوری داده های مورد نیاز از ابزار پرسشنامه بهره گرفته شد. بدین منظور پرسشنامه ای ساخته و روایی و پایایی آن ها ارزیابی و در نهایت مورد تأیید قرار گرفت. تمامی فرضیات پژوهش نیز با استفاده از آزمون دو جمله ای مورد آزمون قرار گرفتند که تمامی آنها پذیرفته شدند.نتایج حاکی از وجود روابط معنادار میان ترجیحات مشتریان در انتخاب بانک قوامین بود.