01 تیر 1403
محمد پيري

محمد پیری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / اقتصاد
تلفن: 081 33339841
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی رابطه بین نگرش مصرف کنندگان و خرید محصولات ارگانیک (مطالعه موردی: شهر رشت)
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
کشاورزی ارگانیک، محصولات ارگانیک، دانش ارگانیک، آگاهی، نگرش
سال 1395
پژوهشگران محمد پیری(استاد راهنما)

چکیده

با توجه به افزایش نگرانی ها در مورد آلودگی منابع پایه، سلامت غذا، انسان و حیوانات ونیز توجه بیشتر به ارزشهای طبیعی، روند استقبال جهانی از کشاورزی ارگانیک هر روز بیشتر می شود. در سال های اخیر نگرش مصرف کنندگان نسبت به خرید محصولات ارگانیک عوض شده است، به طوریکه تمایلات بیشتری برای مصرف محصولات ارگانیک نزد مصرف کنندگان ایرانی به وجود آمده است. افزایش فروشگاه ها و رستوران های عرضه محصولات ارگانیک و همچنین تبلیغات در مورد این محصولات نشان دهندۀ اشتیاق بیشتر از جانب مصرف کنندگان برای خرید این محصولات در ایران می باشد. هدف از این پژوهش بررسی عواملی است که می توانند نگرش و رفتار خرید مصرف کنندگان محصولات ارگانیک را تعیین کنند و همچنین تعیین عواملی که بر نگرش و رفتار خرید مصرف کنندگان اثر بیشتری دارند. تحقیق حاضر از نوع کاربردی و روش تحقیق این پژوهش به صورت توصیفی- تحلیلی می باشد. جامعه آماری این تحقیق، مصرف کنندگان محصولات ارگانیک شهر رشت بودند. نمونه آماری تحقیق شامل 384 مصرف کننده محصولات ارگانیک بود، که از طریق فرمول کوکران محاسبه و به روش تصادفی نمونه گیری شدند. داده های تحقیق از طریق پرسشنامه جمع آوری گردیدند، که روایی پرسش نامه با نظر متخصصین و پایایی آن با محاسبه ضریب الفای کرونباخ به مقدار 816/0 مورد تأیید قرار گرفت. تحلیل داده ها در محیط نرم افزار spss انجام شده و برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون چندگانه استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد بین نگرش و قصد خرید مصرف کنندگان رابطه مثبت وجود دارد. همچنین بین نگرش و متغیر های آگاهی از قیمت، دانش ارگانیک، هنجار های شخصی، کیفیت محصولات ، نگرانی های زیست محیطی و رفتار خرید رابطه مثبت وجود دارد. بین نگرش و آگاهی بهداشتی رابطه مثبت وجود ندارد.