31 خرداد 1403
محمد پيري

محمد پیری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / اقتصاد
تلفن: 081 33339841
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تأثیر حضور بانک در شبکه های اجتماعی بر وفاداری به برند با نقش میانجی اعتماد به برند (مطالعه موردی: بانک ملی شهرستان اسدآباد)
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
شبکه های اجتماعی،جامعه برند)در شبکه های اجتماعی)، اعتماد برند، وفاداری برند
سال 1396
پژوهشگران محمد پیری(استاد مشاور)

چکیده

ﺑﺎﺗﻮﺟﻪﺑﻪرقابت روزافزون موجوددرصنعت بانکداری،بانک هاملزم به جلب اعتمادوحفظ وﻓﺎداریﻣﺸﺘﺮیﻧﺴﺒﺖﺑﻪبرندخودمیﺑﺎﺷﻨﺪ؛ﻳﻜﻲازﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦراﻫﻜﺎرﻫﺎدرجهت حفظ وفاداری مشتری،حضوربانکﺷﺒﻜﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲاست. ﭘﮋوﻫﺶﺣﺎﺿﺮازنظرهدف یک تحقیق کاربردی وازنظرگردآوری داده هاازﻧﻮعﺗﺤﻘﯿﻘﺎتﺗﻮﺻﯿﻔﯽ_پیمایشی میباشدوﺑﺎﺗﻮﺟﻪﺑﻪﻣﻮﺿﻮع،ﻣﺎﻫﯿﺖوﻓﺮﺿﯿﻪﻫﺎیﭘﮋوﻫﺶ،روشﺗﺤﻘﯿﻖازﻧﻮعﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽاﺳﺖ. روشﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی نمونه دردسترس میباشد. اﺑﺰارﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده دراین پژوهش برایﺟﻤﻊآوری دادهﻫﺎ،ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪاﺳﺖ. جامعه موردنظرکلیه مشتری ان بانک ملی شهرستان اسدآبادمی باشدباتوجه به نامحدودبودن جامعه موردنظرتعداد 384 نفربراساس فرمول کوکران انتخاب وپرسشنامه بین مشتریان دارای حساب بانکی دربانک ملی شهرستان اسدآبادتوزیع گردید. برای تجزیه وتحلیل داده هانیزازروش معادلات ساختاری ونرم افزارلیزرل استفاده شد. نتایج حاکی ازآناست که جامعه برندمبتنی برشبکه های اجتماعی برروی رابطه مشتری باخدمات،رابطه مشتری بابرند،رابطه مشتری بابانک ورابطه مشتری باسایرمشتری ان تاثیری مثبتی دارد. همچنین رابطه مشتری باخدمات بانک،رابطه مشتری بابرندورابطه مشتری بامشتری ان دیگربرروی اعتمادبرندتاثیر مثبتی دارد. اما رابطه مشتری با بانک بر اعتماد به برند بانک تاثیری ندارد.در پایان نیز مشخص شد که اعتمادبرندتاثیربسزایی بروفاداری برنددارد.