01 تیر 1403
محمد پيري

محمد پیری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / اقتصاد
تلفن: 081 33339841
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر مولفه های بالندگی سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان با نقش میانجی تعهد سازمانی
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
بالندگی سازمانی رضایت شغلی و تعهد سازمانی
سال 1397
پژوهشگران محمد پیری(استاد راهنما)

چکیده

امروزه درک مفهوم بالندگی سازمانی و تاثیر گذاری آن بر روی شاخص های مهمی همچون رضایت شغلی و تعهد سازمانی، با وجود تغییر و تحولات عظیم و به وجود آمدن محیط هایی ناامن و غیر قابل اطمینان، برای سازمان ها ضروری شده است. بالندگی سازمانی و تعهد سازمانی و رضایت شغلی از ابعاد مهم سازمان ها در دنیای معاصر به شمار می روند که نقش عمده ای درتحولات اجتماعی جامعه ایفا می نمایند از آنجایی که درکشور ما درباره ی تاثیرات این متغیرها بر یکدیگر تحقیقات زیادی صورت نگرفته است، انجام این تحقیق می تواند نقش اساسی درشناخت مسائل سازمانی شرکت مدیریت منابع آب ایفا نماید. لذا پژوهش حاضر در پی یافتن تاثیر مولفه های بالندگی سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان با در نظر گرفتن تعهد سازمانی به عنوان یک متغیر میانجی، در بین کارکنان شرکت مدیریت منابع آب استان همدان می باشد. جامعه ی آماری در این پژوهش تمامی کارکنان شرکت مدیریت آب استان همدان است که تعداد آنها 221 نفر می باشد که تعداد نمونه برآورد شده بر اساس فرمول کوکران برابر با 136 نفر است. در این تحقیق برای جمع آوری اطلاعات از روش میدانی و ادغام سه پرسشنامه ی اسپایذر(2007) برای ارزیابی بالندگی سازمانی و پرسشنامه ی آلن و می یر(1997) برای ارزیابی تعهد سازمانی و پرسشنامه ی مینه سوتا برای ارزیابی رضایت شغلی استفاده شده است. تجزیه تحلیل حاصل از این پژوهش با استفاده از نرم افزار spss وsmart-pls در دو سطح توصیفی و استنباطی انجام شده است. نتایج نشان داد که مولفه های بالندگی سازمانی(گشودگی و شفاف بودن، نظام اعتماد به دیگران، بازخورد از درون و برون، مشارکت با دیگران، آگاه کردن و پرورش افراد، کم لایه بودن ساختار سازمانی) با نقش میانجی تعهد سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان شرکت مدیریت آب استان همدان تاثیر مثبت و معنی دار دارد به طوری که تاثیر مستقیم بالندگی سازمانی بر رضایت شغلی یعنی بدون در نظر گرفتن نقش میانجی تعهد سازمانی ، بیشتر از تاثیر غیر مستقیم این مولفه ها و از طریق متغیر میانجی تعهد سازمانی است.