31 خرداد 1403
محمد پيري

محمد پیری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / اقتصاد
تلفن: 081 33339841
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر تبلیغات بازی های رایانه ای بر افزایش تعداد مشتریان بانک (مطالعه موردی بانک ملی )
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
بازی های رایانه ای، تبلیغات داخل محیط بازی، تبلیغات اطراف محیط بازی، بازی تبلیغاتی، جذب مشتریان، بانک ملی
سال 1397
پژوهشگران محمد پیری(استاد راهنما)

چکیده

بازی ها، رسانه ای سرگرم کننده و محبوب هستند چون در عین ایجاد تجربیات لذت بخش، خلاقیت و پیشرفت را در فناوری های دیجیتال بکار می گیرند.صنعت بازی های رایانه ای در طول 40 سال گذشته افزایش یافته است.به گونه ای که از یک صنعت کوچک به یک جریان اصلی بازار با مخاطبان وسیع و گسترده ای تبدیل شده است. تبلیغات در بازی، پتانسیل آگاهی از نام تجاری را افزایش می دهد. ایجاد آگاهی ازنام تجاری در بازی ها منجر به افزایش بالقوه در فروش نام تجاری می شود. از طرفی محیط رقابتی،پویا و پیچیده بانکداری در ایران،باعث شده است تا بانک ها به طور فزاینده ای به مشتری محوری در استراتژی های خود، گرایش پیدا کنند. در این میان، اگر چه توسعه خدمات و زیرساخت های فناوری پولی نقش مهمی در برتری رقابتی ایفا می کند اما تاثیر آن ها به اندازه تاثیر نقش تبلیغات در جلب رضایت مشتریان نیست. بنابراین، با توجه به اهمیت ارزیابی اثربخشی تبلیغات در بانک ها و همچنین اینکه تبلیغات بازی های رایانه ای در ایران پیشینه چندان عمیقی ندارد برآن شدیم تاثیر تبلیغات بازی های رایانه ای بر افزایش تعداد مشتریان بانک ملی را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهیم تا بتواند راهگشا و راهنمایی برای تبلیغات آینده این بانک باشد. جامعه آماری متشکل از گیمرهای عضو در گروه های گیم در شبکه های اجتماعی و همچنین گیم نت های استان همدان می باشد که طبق اعلام بنیاد بازی های رایانه ای 28 میلیون نفر اعلام شده است که براساس فرمول کوکران نمونه آماری 384 نفر براورد شد اما جهت بررسی دقیق تر فرضیه ها و دستیابی به نتایج دقیق تر تعداد 520 نفر پرسشنامه الکترونیکی توزیع و جمع آوری اطلاعات کرده ایم. ضریب الفای کرونباخ معادل 981/0 به دست امد که گواه اعتبار بالای پرسشنامه است.جهت انجام محاسبات آماری از نرم افزار 23spss وsmart pls استفاده شده است و طبق خروجی pls چنین استنباط شد که بین تبلیغات در محیط بازی رایانه ای و جذب مشتریان به بانک تاثیر معناداری وجود دارد.جهت بررسی فرضیات فرعی نیز چنین نتیجه شد که جایگذاری کالا ،نمایش تبلیغات بازاریابی،بازی تبلیغاتی قابل دانلود از سایت ها و تبلیغات دیسک بازی تاثیر مثبت و معناداری بر جذب مشتریان دارند و تبلیغات میان متنی ،بنر ها و تبلیغات متقابل رابطه معناداری با جذب مشتریان نداشتند.در ادامه چنین نتیجه شد که تبلیغات داخل محیط بازی رای