01 تیر 1403
محمد پيري

محمد پیری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / اقتصاد
تلفن: 081 33339841
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
نقش بازارچه های مرزی در امنیت اقتصادی،اجتماعی و سیاسی مناطق مرزی (مطالعه موردی: بازارچه مرزی میلک)
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
بازارچه های مرزی، امنیت اقتصادی،اجتماعی و سیاسی ، توسعه منطقه ای،میلک
سال 1397
پژوهشگران محمد پیری(استاد راهنما)

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی نقش بازارچه های مرزی در امنیت اقتصادی،اجتماعی و سیاسی مناطق مرزی (مطالعه موردی: بازارچه مرزی میلک) بود. پژوهش حاضر از حیث هدف، کاربردی و نوع تحقیقات توصیفی-تحلیلی می باشد و با توجه به موضوع، ماهیت و فرضیههای پژوهش، روش تحقیق از نوع همبستگی است . رابطه بین متغیرهای تحقیق مورد بررسی قرار خواهد گرفت. روش نمونهگیری نمونه دردسترس می باشد .در این پژوهش ابزار مورد استفاده جمع آوری داده ها، پرسشنامه است بنابراین جزو پژوهشهای پیمایشی می باشد. زمان انجام پژوهش بهارو تابستان سال 97پیش بینی شده است که درشهرستان زابل و با جامعه آماری متشکل از مرزنشینان و روستاییان میلک و افرادی که در بازارچه فعالیت تجاری دارند مورد بررسی قرار می گیرد که بر اساس فرمول نمونه گیری کوکران با سطح خطای 5درصد ،تعداد نمونه برآورد می شود. نتایج نیز در پایان بعد از جمع آوری داده ها مشخص خواهد شد.