01 تیر 1403
محمد پيري

محمد پیری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / اقتصاد
تلفن: 081 33339841
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
شناسایی و تبیین پیشایندها و پسایند های رفتارفرقه گرایانه سازمانی با استفاده از رویکرد دلفی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
فرقه فرقه گرایی رفتار فرقه گرایانه سازمانی روش دلفی فازی
سال 1400
مجله چشم انداز مدیریت دولتی
پژوهشگران محمد پیری

چکیده

چکیده هدف: فرقه گرایی در سـازمان می تواند به افزایش تعارض سازمانی و کاهش مشارکت اجتماعی منجر شود. با این توضیح که اگر تفاوت های فرهنگـی بین کارکنان به خوبی مدیریت نشوند، می توانند سبب سوءتفاهم و تعارض در محل کار شوند. هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی و تبیین پیشایندها و پسایندهای رفتار فرقه گرایانه سازمانی با استفاده از تکنیک دلفی فازی است. روش شناسی: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از حیث نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی پیمایشی و از لحاظ نوع شناسی پژوهشی در زمره پژوهش های آمیخته با رویکرد کمی و کیفی در پارادیم قیاسی استقرایی است. جامعه آماری پژوهش شامل خبرگان که متشکل از مدیران سازمان ها و اساتید دانشگاه ها در استان لرستان است که 30 نفر از خبرگان آن ها بر اساس اصل کفایت نظری و با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند. در بخش کیفی پژوهش ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه نیمه ساختاریافته است که روایی و پایایی آن با استفاده از ضریب روایی محتوایی و آزمون کاپای کوهن تأیید شد. ابزار گردآوری اطلاعات در بخش کمی نیز پرسشنامه مقایسات زوجی است که روایی و پایایی آن با استفاده از روایی محتوا و آزمون مجدد تأیید شد. یافته ها: به علاوه در بخش کمی پژوهش با استفاده از روش دلفی فازی تعیین اولویت پیشایندها و پسایندهای رفتار فرقه گرایانه انجام پذیرفت و مهم ترین عوامل و پیامدهای رفتار فرقه گرایانه سازمانی مشخص شد. پیامدها: نتایج پژوهش نشان دهنده آن است که از میان پیشایندهای رفتار فرقه گرایانه سازمانی جدایی از اجتماع کلی و برخورداری از ارزش ها و نگرش های متفاوت، تعصب، حب و ریاست، بی تفاوتی و راحت طلبی، حفظ حرمت یکدیگر به عنوان مهم ترین پیشایندها و عوامل به وجودآورنده رفتار فرقه گرایانه سازمانی است. همچنین، نتایج مبین آن است که نادیده گرفتن قانون، پارتی بازی، کاهش مشارکت اجتماعی، از مهم ترین پسایندها و پیامدهای رفتار فرقه گرایانه سازمانی است. پیامدهای عملی: فرقه گرایی در سـازمان می تواند به افزایش تعارض سازمانی و کاهش مشارکت اجتماعی منجر شود. ابتکار یا ارزش مقاله: پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی عوامل اثرگذار بر شناسایی پیشایندها و پسایندها رفتار فرقه گرایانه سازمانی به پژوهش های مدیریتی می افزاید