31 خرداد 1403
محمد پيري

محمد پیری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / اقتصاد
تلفن: 081 33339841
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر متقابل توانمندی های اجتماعی و فرهنگ یادگیری مشارکتی در کارکنان دانشگاه
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
توانمندی اجتماعی، یادگیری مشارکتی، کارکنان، دانشگاه.
سال 1400
پژوهشگران محمد پیری

چکیده

توانمندی اجتماعی باعث می شود که کارکنان روحیه بالایی برای مشارکت بیشتر در امور جاری سازمان، کمک به دیگر همکاران، یاری رساندن به مدیران را داشته باشند. در موسسات آموزش عالی این امر از طریق مشارکت و تیم سازی به اهداف و رسالتهای آموزشی دانشگاه ها کمک موثری می دهد. همین مشارکت است که موجبات توانمندی اجتماعی کارکنان را فراهم می آورد و فرهنگ یادگیری مشارکتی را نیز در سازمان بهبود می بخشند. از این روی کارکنان به یادگیری مشارکتی روی می آورند. فرهنگ یادگیری مشارکتی منجر به بهبود فهم و مهارتهای شناختی کارکنان، افزایش مهارت در تعامل اجتماعی و احترام به فرهنگ مشارکتی در سازمان خواهد شد. در این وضعیت مهارتهای شناختی و اجتماعی کارکنان تقویت میشود و آنها نسبت به اهداف و وظایف سازمانی دانشگاه نگرش مثبتی پیدا میکنند. علاوه بر آن منجر به وابسته شدن اعضای سازمان به یکدیگر و پاسخ به توفیق گروهی در سازمان خواهد شد. این پژوهش که به صورت مروری انجا م شد ه است، در صدد یافتن تاثیر متقابل توانمندیهای اجتماعی