31 خرداد 1403
محمد پيري

محمد پیری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / اقتصاد
تلفن: 081 33339841
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی همبستگی گردش شغلی با ابعاد رضایتمندی کارکنان دانشگاه ملایر
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
گردش شغلی ، رضایت از سرپرست و همکاران ، رضایت از کار و ترفیع شغلی ، رضایت از حقوق و مزایا ، دانشگاه ملایر.
سال 1401
پژوهشگران محمد پیری

چکیده

این تحقیق با موضوع بررسی رابطه بین گردش شغلی و ابعاد رضایتمندی کارکنان دانشگاه ملایر انجام شد. رضایت شغلی کارکنان در پنج بعد، شامل رضایت از سرپرست، رضایت از همکاران، رضایت از کار، رضایت از ترفیع شغلی و رضایت از حقوق و مزایا مورد بررسی قرار داده شد. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش جمع آوری اطلاعات، توصیفی و از نوع پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق، پرسشنامه های رضایت شغلی بری فیلد و روث و گردش شغلی شادفر بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان دانشگاه ملایر یعنی 170 نفر و نمونه آماری بر اساس جدول کرچسی مورگان تعداد 118 نفر و به روش در دسترس انتخاب شدند. پس از تایید روایی پرسشنامه، توسط اساتید محترم گروه و تایید پایایی آن، از ضریب آلفای کرونباخ 0/881) برای گردش شغلی و 0/886 برای رضایتمندی کارکنان)، و به منظور تعیین اثرات متغیر ها بر یکدیگر از آزمون اسپیرمن، استفاده شد. نتایج بدست آمده از آزمون استنباطی نشان داد که فرضیه اصلی به همراه کلیه فرضیات فرعی مورد پذیرش قرار گرفت و بالاترین همبستگی در بین ابعاد پنج گانه رضایت شغلی کارکنان را رضایت از ترفیع شغلی به اندازه 0/812 واحد داشته است.