09 خرداد 1403
مسعود رضواني جلال

مسعود رضوانی جلال

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک اتمی و ملکولی
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی گسیل فوتون‏های پرانرژی در برهمکنش تک پالس و دو پالس متقابل فوق پرتوان لیزر با پلاسما
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
برهمکنش لیزر-پلاسما، پراکندگی کامپتون، دو پالس متقابل.
سال 1401
پژوهشگران مسعود رضوانی جلال ، ابراهیم غلامی حاتم

چکیده

در این مقاله گسیل فوتون‏های پرانرژی در برهمکنش تک پالس لیزر و دو پالس متقابل لیزر با پلاسمایی با چگالی اولیه نزدیک بحرانی با استفاده از شبیه سازی ذره در سلول یک بعدی بررسی شده است. شدت لیزرها به گونه‏ای انتخاب شده است که پدیده الکترودینامیکی گسیل فوتون حائز اهمیت باشد. گسیل فوتون در برهمکنش تک پالس با پلاسما در ابتدا با گذشت زمان افزایش و پس از رسیدن به یک مقدار بیشینه روندی کاهشی دارد. در برهمکنش دو پالس متقابل لیزر نیز، گسیل فوتون قبل از برخورد دو پالس مشاهده گردید و پس از برخورد دو پالس متقابل به یکدیگر به مقدار بیشینه خود می‏رسد که نشان دهنده اهمیت پراکندگی کامپتون معکوس است. نتایج نشان می‏دهد که ماکزیمم چگالی فوتون‏های گسیل شده دو پالس متقابل لیزر بزرگتر از تک پالس لیزر است. رفتار تکانه الکترون‏ها و فوتون ها نیز به ازای برهمکنش تک پالس لیزر و دو پالس متقابل لیزر با پلاسما بررسی شده است.