01 تیر 1403
مجتبي ياري

مجتبی یاری

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / علوم دامی-تغذیه نشخوارکنندگان
تلفن:
دانشکده: دانشکده کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی ارزش غذایی ذرت تلقیح شده با قارچ شبه میکوریزاpiriformospora indica به صورت سیلو شده ودانه ای در تغذیه نشخوار کنندگان
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
ارزش غذایی، ذرت، قارچpiriformospora indica، سیلاژ، تغذیه نشخوارکنندگان
سال 1394
پژوهشگران مجتبی یاری(استاد راهنما)

چکیده

هدف:هدف از پژوهش حاضر،بررسی ارزش غذایی ذرت تلقیح شده با قارچ شبه میکوریزا piriformospora indicaبه صورت سیلو شده و دانه ای در تغذیه نشخوار کنندگان بود. روش: روش پژوهش به صورت in situو برون تنی(in-vitro) بود، ارزیابی ارزش غذایی دانه و سیلاژ ذرت طی سه آزمایش انجام شد. برایانجام آزمایش تولید گاز و تجزیهپذیریبهروشکیسههاینایلونی،ازدورأسگوسفندنربالغنژادمهربانفیستولهگذاری شدهبا متوسطوزن55کیلوگرماستفاده شد. در آزمایش اول ارزش غذایی دانه و سیلاژ ذرت تلقیح شده با قارچ piriformospora indica با استفاده از آنالیزترکیب شیمیایی و اندازه گیری وزن خشک و تر دانه تعیین شد. در آزمایش دوم تجزیه پذیری ماده خشک وماده آلی،دانه و سیلاژ ذرت تلقیح شده با قارچ piriformospora indica به روش کیسه گذاری انجام شد. در آزمایش سوم ویژگی های تخمیر پذیری وپتانسیل تامین مواد غذایی دانه و سیلاژ ذرت تلقیح شده با قارچ piriformospora indica به روش برون تنی تولید گاز اندازه گیری شد. درهرسهآزمایشازطرحبلوک های کاملتصادفی استفاده گردید. یافته ها:نتایج نشان داد که تلقیح دانه ذرت با قارچ پیریفورموسپورا ایندیکا باعث افزایش عملکرد دانه ذرت و عصاره اتری سیلاژ ذرت شد(0.05P≤). اما در سایر ترکیبات شیمیایی دانه و سیلاژ ذرت اثر معنی داری نداشت. در آزمایش دوم تجزیه پذیری به روش کیسه گذاری در سیلاژ ذرت اثربخشی معنی داری مشاهده نشد. اما در دانه ی ذرت در زمان 24 ساعت اثر معنی داری داشت (0.05P≤).در آزمایش سوم نرخ تولید گاز در سیلاژ ذرت تحت تاثیر قارچ قرار گرفت(0.05P≤)، اما در دانه تحت تاثیر قارچ قرار نگرفت و قابلیت هضم حقیقی ماده ی خشک، انرژی قابل متابولیسم و انرژی خالص تحت تاثیر قرار گرفت، اثر معنی داری داشت(0.05P≤). اما ماده آلی قابل متابولیسم و کل اسید های چرب فرار معنی داری نبود. نتیجه گیری:تلقیح دانه ذرت با قارچ piriformospora indicaباعث افزایش عملکرد دانه و بهبود ویژگی های تجزیه پذیری و تخمیر سیلاژ شد.