01 تیر 1403
مجتبي ياري

مجتبی یاری

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / علوم دامی-تغذیه نشخوارکنندگان
تلفن:
دانشکده: دانشکده کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
ارزش غذایی محصول فرعی کشمش و اثر آن در تخمیر و ارزش تغذیه ای یونجه اواخر گل دهی در نشخوارکنندگان
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
ارزش غذایی، محصول فرعی کشمش، نشخوارکنندگان، یونجه اواخر گل دهی.
سال 1395
مجله پژوهشهای علوم دامی ایران
پژوهشگران مجتبی یاری ، میلاد منافی

چکیده

هدف از انجام این پژوهش ارزیابی ارزش غذایی محصول فرعی کشمش در مقایسه با یونجه اواخر گل دهی در تغذیه نشخوارکنندگان بو د.پس از انجام آنالیزترکیب شیمیایی و ترکیب فنولی تجزیه پذیری شکمبه ای یونجه و محصول فرعی کشمش به روش کیسه گذاری اندازه گیری شد . نتایج نشان داد که در محصول فرعی کشمش مقدار عصاره اتری، ماده آلی، فنول کل و تانن کل بیشتر و مقدار ماده خشک، پروتئین خام، الیاف نامحلول در شوینده خنثی و اسیدی و خاکستر کمتر از یونجه بود. همچنین تجزیه پذیری ماده آلی و ماده خشک محصول فرعی کشمش نسبت به یونجه بیشتر ولی ، تجزیه پذیری الیاف نامحلول در شوینده خنثی و پروتئین خام کمتر بود.تولید گاز و ارزش تغذیه ای محصول فرعی کشمش که در سطوح مختلف 0 75 و 100 درصد بر حسب ماده خشک با یونجه جایگزین شده بود نیز اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که نرخ تولید گاز و ارزش تغذیه ای به جز ،25،50 انرژی قابل متابولیسم در محصول فرعی کشمش از یونجه بیشتر بود و با جایگزینکردن محصول فرعی کشمش با یونجه نیز افزایش یافت. در نتیجه، ترکیب شیمیایی و ویژگی های تجزیه پذیری محصول فرعی کشمش با یونجه تفاوت داشت. محصول فرعی کشمش می تواند به تخمیر شکمبه ای یونجه و در نهایت ارزش تغذیه ای آن کمک کند.