01 تیر 1403
مجتبي ياري

مجتبی یاری

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / علوم دامی-تغذیه نشخوارکنندگان
تلفن:
دانشکده: دانشکده کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی ارزش غذایی ضایعات زعفزان فزآوری شذه در تغذیه نشخوارکنندگان
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
محصولات فرعی زعفران، غنی سازی، کیسه گذاری، تغذیه نشخوارکنندگان
سال 1395
پژوهشگران مجتبی یاری ، مجید رستمی

چکیده

هدف از انجام این پزوهش بررسی تجزیه پذیری شکمبه ای ماده خشک و ماده آلی برای محصولات فرعی زعفران و کاه گندم به روش کیسه گذاری بود . تیمارهای آزمایشی شامل برگ زعفران، گلبرگ زعفران، برگ زعفران غنی شده با 5 % اوره، برگ زعفران غنی شده با 4 % سود و کاه گندم بودند، که برای هر تیمار دو نمونه وجود داشت.نتایج آزمایش تجزیه پذیری شکمبه ای ماده خشک و ماده آلی برای محصولات فرعی زعفران و کاه گندم نشان داد،که بیشترین و کمترین میزان بخش سریع تجزیه ، کند تجزیه ، نرخ تجزیه پذیری ، پتانسیل تجزیه پذیری و تجزیه موثر به ترتیب مربوط به گلبرگ زعفران و کاه گندم است . میزان بخش سریع تجزیه ، کند تجزیه ، نرخ تجزیه پذیری ، پتانسیل تجزیه پذیری و تجزیه پذیری موثر برگ زعفران حد واسط گلبرگ و کاه گندم است . غنی سازی برگ زعفران با اوره و سود روی بخش سریع تجزیه، کند تجزیه، نرخ تجزیه پذیری و تجزیه پذیری موثر ماده آلی و ماده خشک برگ زعفران تاثیر گذار نبود باعث افزایش این پارامترها نشد.