01 تیر 1403
مجتبي ياري

مجتبی یاری

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / علوم دامی-تغذیه نشخوارکنندگان
تلفن:
دانشکده: دانشکده کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی استفاده از کیسه های ملتبلون در آزمایش های تعیین خاکستر نامحلول در اسید
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
خاکستر نامحلول در شوینده ی اسیدی – فیلترکیسه ای، ملت بلون
سال 1395
پژوهشگران مجتبی یاری

چکیده

یکی از آزمایش های مهم در تجزیه مواد غذایی، تعیین مقدار خاکستر نا محلول در اسید به عنوان ماده ای غیر قابل هضم می باشد. جوشاندن خاکستر کل ماده ی غذایی با اسید کلریدریک و فیلتر کردن مواد نامحلول آن به وسیله کاغذ صافی، روش کلی برآورد خاکستر نامحلول می باشد. با توجه به وقت گیر و گران بودن این روش، در این تحقیق ما سعی کردیم که روشی جدیدی را با استفاده از فیلترهای کیسه ای ملت بلون آزمایش کنیم. این آزمایش با 2 تیمار و 7 تکرار در قالب طرح کاملا تصادفی انجام گرفت. تیمار اول روش اندازه گیری خاکستر نامحلول با کاغذ صافی و تیمار دوم روش اندازه گیری با فیلتر کیسه ای ملت بلون بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SAS و آزمون چند دامنه دانکن در سطح آماری 5 درصد صورت گرفت. در نهایت، نتایج نشان داد که روش استفاده از فیلترهای کیسه ای با روش کاغذ صافی تفاوت معنی داری در اندازگیری درصد خاکستر نامحلول در اسید ایجاد نخواهد نکرد (0/05 > P).