03 خرداد 1403
مهيار يوسفي

مهیار یوسفی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی معدن-اکتشافات معدن
تلفن:
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
کاربرد روش شاخص همپوشانی داده محور در پتانسیلیابی خطر زمین لغزش
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
تابع لجستیک، خطر، زمین لغزش، همپوشانی شاخص داده محور
سال 1401
پژوهشگران بهنوش فرخزاده ، مهیار یوسفی

چکیده

زمین لغزش یکی از خطرات طبیعی است که همه ساله خسارتهای جانی ومالی فراوانی را در مناطق کوهستانی، پرباران و لرزهخیز به همراه دارد. پهنهبندی خطر زمین لغزش با روشهای متفاوتی صورت میگیرد، در این راستا هدف از تحقیق حاضر توسعه روش شاخص همپوشانی داده محور برای پهنهبندی خطر زمین لغزش، میباشد. به این منظور پس از تعریف یک مدل توصیفی و مفهومی در برگیرنده پهنهبندی خطر زمین لغزش، همه مشخصاتی که میتوانند به عنوان معیارهای مناسب مورد استفاده قرار گیرند، شناسایی و در قالب یک مدل هدف جمعآوری گردید. سپس با استفاده از تجزیه و تحلیل لایههای اطلاعاتی مختلف و وزندار نمودن آنها با کاربرد تابع لجستیکی، نقشههای شاهد و پیشگوی وزندار بدست آمد. در این خصوص به منظور پهنهبندی خطر زمین لغزش، نقشههای وزندار به طور پیوسته و همچنین بدون طبقهبندی و سادهسازی دادهها به قسمتهای مختلف، تولید گردیدند. سپس کلیه نقشههای وزندار با استفاده از روش شاخص همپوشانی داده محور تلفیق شدند و منطقه مورد مطالعه از نظر حساسیت به زمین لغزش به چهار کلاس خیلی زیاد، زیاد، متوسط و کم تقسیم گردید.. نتایج نشان داد که تولید لایه های وزن دار پیوسته و مدلسازی با استفاده از تابع لجستیکی میتواند 55 درصد نقاط زمین لغزش را در 45 درصد مساحت کل منطقه مورد مطالعه شناسایی کند. نتایج تحقیق نشان داد که مدلسازی به روش فوق میتواند به نحوه مطلوبی نواحی مورد بررسی را کوچک نموده و اهداف را جهت بررسیهای بیشتر صحرایی شناسایی نماید.