03 خرداد 1403
مهيار يوسفي

مهیار یوسفی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی معدن-اکتشافات معدن
تلفن:
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
مقایسه عملگرهای فازی و میانگین هندسی در مکانیابی سد زیرزمینی مطالعه موردی حوزه آبخیز همدان بهار
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
ترکیب منطقی، سدزیرزمینی، میانگین هندسی، روش فازی
سال 1401
پژوهشگران بهنوش فرخزاده ، مهیار یوسفی

چکیده

کم بودن بارش، نامنظم بودن وقوع آن و تبخیر بالا از مهمترین عوامل محدود کننده استفاده از منابع آب سطحی می- باشد. بنابراین، یکی از راههای برطرف کردن کمبودهای فصلی آب، استفاده از آبهای زیرزمینی است. یکی از شیوههای ذخیرهسازی و استفاده از آبها احداث سد زیرزمینی میباشد. در این پژوهش انتخاب بهینه مکانهای مناسب برای احداث سد زیرزمینی، با استفاده از یک روش جدید در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی ) GIS (، بررسی و مورد بحث قرار گرفته است. بدین منظور ابتدا معیارهای لازم و تاثیرگذار در انتخاب مکان مناسب برای احداث سد زیرزمینی شامل چگالی گسل، شامل چگالی آبراهه، فاصله از قنات، چشمه و چاه، زمینشناسی، شیب ، فاصله از گسل، نزدیکی به جاده و روستا و کاربری اراضی شناسایی شد. بنابراین نقشهها از سازمانهای مربوطه فراهم و جهت استفاده در محیط ArcGIS رقومی شد. سپس لایههای اطلاعاتی مختلف در محیط GIS و با استفاده از تابع لجستیکی، وزندار شدند و در نهایت تمام نقشههای وزندار که هر یک به تنهایی فقط یک پارامتر از مدل هدف را مشخص میکنند با استفاده از رابطه میانگین هندسی , و عملگرهای فازی تلفیق شدند تا مدل نشان دهنده مناطق مناسب برای احداث سد زیرزمینی به صورت یک نقشه تولید شود. نتایج نشان داد که روش میانگین هندسی و ترکیب منطقی "گاما" به دلیل اینکه آبراههها را نشان میدهد و ساخت سد زیرزمینی حتما باید در بستر آبراهه اتفاق بیفتد و همچنین ترکیب منطقی "و" و "ضرب جبری فازی"، به دلیل اینکه آبراهههای در اولویت را با امتیاز بیشتر نشان دادهاند بهتر هستند.