03 خرداد 1403
مهيار يوسفي

مهیار یوسفی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی معدن-اکتشافات معدن
تلفن:
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
مروری برمطالعات انجام شده درزمینه پهنه بندی خطرزمین لغزش ) الگوریتم جنگل تصادفی(
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
زمین لغزش،پهنه بندی،جنگل تصادفی.
سال 1402
مجله رویکردهای نوین در مهندسی عمران
پژوهشگران واحد قیاسی ، مهیار یوسفی

چکیده

زمین لغزش را می توان همراه باسیل وزلزله یکی ازمهم ترین بالیای طبیعی جهان دانست که عوامل متعددی می تواند دروقوع آن نقش داشته باشد.محققین نیزباهدف مدیریت خطرزمین لغزش اقدام به تهیه نقشه پهنه بندی بااستفاده ازروش های مختلف نمودند.هدف ازانجام این مقاله مروری برمطالعات انجام شده درزمینه پهنه بندی خطرزمین لغزش است که نتایج بدست آمده ازاین پژوهش نشان می دهد یک روش مشخص جهت تهیه نقشه پهنه بندی خطرزمین لغزش وجودنداردوبایستی جهت دستیابی به نقشه ای باحداقل خطا ازروشهای مختلفی ازجمله جنگل تصادفی جهت تولید مدل پتانسیل خطرزمین لغزش استفاده کرد.