03 خرداد 1403
مهيار يوسفي

مهیار یوسفی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی معدن-اکتشافات معدن
تلفن:
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
کاربرد روش هم پوشناسی شاخص داده محور در مدل سازی خطر زمین لغزش
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
تابع لجستیک ، خطر ، زمین لغزش ،همپوشانی شاخص_داده محور
سال 1395
پژوهشگران بهنوش فرخزاده(استاد راهنما) ، مهیار یوسفی(استاد راهنما)

چکیده

زمین لغزش یکی از خطرات طبیعی است که همه ساله خسارت های جانی ومالی فراوانی را در مناطق کوهستانی،پرباران و لرزه خیز به همراه دارد.پهنه بندی خطر زمین لغزش با روش های متفاوتی صورت می گیرد،در این راستا هدف از تحقیق حاضر توسعه روش شاخص همپوشانی داده محور برای پهنه بندی خطر زمین لغزش، می باشد. به این منظور پس از تعریف یک مدل توصیفی و مفهومی در برگیرنده پهنه بندی خطر زمین لغزش، همه مشخصاتی که می توانند به عنوان معیارهای مناسب مورد استفاده قرار گیرند، شناسایی و در قالب یک مدل هدف جمع آوری گردید. سپس با استفاده از تجزیه و تحلیل لایه های اطلاعاتی مختلف و وزن دار نمودن آنها با کاربرد تابع لجستیکی، نقشه های شاهد و پیشگوی وزن دار بدست آمد. در این خصوص برای اولین بار به منظور پهنه بندی خطر زمین لغزش، نقشه های وزن دار به طور پیوسته و همچنین بدون طبقه بندی و ساده سازی داده ها به قسمت های مختلف، تولید گردیدند. در نهایت کلیه نقشه های وزندار با استفاده از روش شاخص همپوشانی داده محور تلفیق شدند. کاربرد مدل توسعه داده شده در حوزه آبخیز عشوند اثبات نمود که مدل سازی به روش فوق می تواند به نحوه مطلوبی نواحی مورد بررسی را کوچک نموده و اهداف را جهت بررسی های بیشتر صحرایی شناسایی نماید