03 خرداد 1403
مهيار يوسفي

مهیار یوسفی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی معدن-اکتشافات معدن
تلفن:
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
مدلسازی پتانسیل مکانی تغذیه مصنوعی با استفاده از روش فازی داده محور
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
تغذیه مصنوعی، آبهای زیرزمینی، فازی داده محور، تابع لجستیکی،GIS
سال 1395
پژوهشگران بهنوش فرخزاده(استاد راهنما) ، مهیار یوسفی(استاد راهنما)

چکیده

آب های زیرزمینی یکی از مهم ترین منابع آب در سراسر دنیا به حساب می آیند. تشدید دخالت های انسان در محیط زیست و چرخه آب از یک سو و محدودیت منابع آب در مقابل نیاز های روز افزون از طرف دیگر و همچنین تغییرات اقلیمی شدید در طی چند سال اخیر، به منظور نگهداری و تقویت این منبع با ارزش اجرایی کردن طرح های تغذیه مصنوعی لازم و ضروری می باشد. لذا ﻣﻜﺎنیابی ﺍﺯ مهم ترین ﻣـﺴﺎﺋﻞ ﺩﺭ ﺗﻐﺬﻳـﺔ ﻣـﺼﻨﻮﻋﻲ آب های زیرزمینی ﺑـﻪ ﺣـﺴﺎﺏ ﻣــﻲ ﺁﻳــد. در این راستا هدف از تحقیق حاضر توسعه روش فازی داده محور برای مکانیابی محل های مناسب تغذیه مصنوعی آب های زیرزمینی، می باشد. به این منظور پس از تعریف یک مدل توصیفی و مفهومی در برگیرنده اختصاصات محل مناسب تغذیه مصنوعی، همه مشخصاتی که می توانند به عنوان معیارهای مناسب مورد استفاده قرار گیرند، شناسایی و در قالب یک مدل هدف جمع آوری گردید. سپس با استفاده از تجزیه و تحلیل لایه های اطلاعاتی مختلف و وزن دار نمودن آنها با کاربرد تابع لجستیکی، نقشه های شاهد و پیشگوی وزن دار بدست آمد. در این خصوص برای اولین بار به منظور ﻣﻜﺎنیابی محل های مناسب ﺗﻐﺬﻳـﺔ ﻣـﺼﻨﻮﻋﻲ آب های زیرزمینی، نقشه های وزن دار به طور پیوسته، بدون استفاده از اعمال سلیقه و همچنین بدون طبقه بندی و ساده سازی داده ها به قسمت های مختلف، تولید گردیدند. در نهایت کلیه نقشه-های وزندار با استفاده از عملگر گامای فازی تلفیق شدند. کاربرد مدل توسعه داده شده در دشت همدان-بهار اثبات نمود که مدل سازی به روش فوق می تواند به نحو مطلوبی نواحی مورد بررسی را کوچک نموده و اهداف را جهت بررسی های بیشتر صحرایی شناسایی نماید