03 خرداد 1403
مهيار يوسفي

مهیار یوسفی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی معدن-اکتشافات معدن
تلفن:
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
توسعه روش فازی بهبودیافته در پتانسیل یابی مکانهای مناسب تغذیه مصنوعی آبهای زیرزمینی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
پتانسیل یابی مکانی، تابع لجستیکی، فازی داده محور، تغذیه مصنوعی، آب های زیرزمینی
سال 1398
مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
پژوهشگران بهنوش فرخزاده ، مهیار یوسفی

چکیده

مکا نیابی یکی از مه مترین و چال شانگیزترین مسائل در تغذیه مصنوعی آب های زیرزمینی م یباشد. در این راستا هدف از تحقیق حاضر توسعه روش فازی داده محور برای مکا نیابی محل های مناسب تغذیه مصنوعی م یباشد. به این منظور پس از تعریف یک مدل توصیفی و مفهومی در برگیرنده اختصاصات محل های مناسب، همه مشخصاتی که می توانند به عنوان معیارهای مناسب مورد استفاده قرار گیرند، شناسایی و در قالب یک مدل هدف جمع آوری شد. سپس با استفاده از تجزیه و تحلیل لایه های اطلاعاتی مختلف و وزن دار نمودن آنها با کاربرد تابع لجستیکی، نقشه های شاهد وز ندار به دست آمد. در این خصوص برای اولین بار ب همنظور مکا نیابی محل های مناسب تغذیه مصنوعی، نقشه های وزن دار به طور پیوسته، بدون استفاده از اعمال سلیقه کارشناسی و هم چنین بدون طبقه بندی و ساده سازی داد هها به قسمت های مختلف، تولید و در نهایت کلیه نقشه های وزن دار با استفاده از عملگر گامای فازی تلفیق شدند. کاربرد مدل توسعه داده شده در دشت همدان بهار اثبات نمود که مدل سازی به روش فوق می تواند به نحو مطلوبی نواحی مورد بررسی را کوچک نموده و اهداف را جهت بررس یهای بیشتر صحرایی شناسایی نماید.