31 خرداد 1403
رشيد رضايي

رشید رضایی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / ریاضی محض
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی و آمار

مشخصات پژوهش

عنوان
درجه جابجایی زیرگروه نسبی گروه متناهی
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
مشبکه زیرگروه، درجه جابجایی، درجه جابجایی نسبی، درجه جابجایی زیرگروه، درجه جابجایی زیرگرروه نسبی.
سال 1394
پژوهشگران رشید رضایی

چکیده

درجه جابجایی زیرگرروه نسبی در سال 2010 توسط ماریوس معرفی شد. او برای محاسبه درجه جابجایی زیرگروه نسبی یک گروه متناهی مانند G و یک زیرگروه از آن مانند H، تعداد جفتهای مرتبی را در L(H)*L(G)، را در نظر گرفت که با هم جابجا می شوند. سپس تعداد حاصل را بر مرتبه L(H)*L(G) تقسیم کرد و حاصل را درجه جابجایی نسبی G نامید. در این مقاله برخی خواص اساسی درجه جابجایی زیرگروه نسبی و ارتباط آن با درجه جابجایی زیرگروه متناهی، بیان شده و کرانهایی برای درجات مختاف ارائه شده است.