31 خرداد 1403
رشيد رضايي

رشید رضایی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / ریاضی محض
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی و آمار

مشخصات پژوهش

عنوان
اتحاد مک ویلیامز برای کد های خطی روی حلقه های زنجیری نسبت به وزن همگن
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
توزیع وزن-وزن همگن-حلقه زنجیری- اتحاد مک ویلیامز
سال 1400
پژوهشگران رشید رضایی(استاد راهنما)

چکیده

در این رساله با معرفی اتحاد مک ویلیامز، این اتحاد را برای کد های خطی روی حلقه های زنجیری متناهی نسبت به وزن همگن بدست آورده ایم. هم چنین با معرفی مفهوم کدروی حاصل ضرب دو حلقه زنجیری متناهی، اتحاد مک ویلیامز برای این دسته از کد ها نیز بدست آمده است.