31 خرداد 1403
رشيد رضايي

رشید رضایی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / ریاضی محض
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی و آمار

مشخصات پژوهش

عنوان
کدهای Z_2Z_4-جمعی به طور صوری خوددوگان
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
کدهای به طور صوری خوددوگان، کدهای نوع I، کدهای نوع II، کدهای Z_2Z_4 جمعی
سال 1395
پژوهشگران رشید رضایی(استاد راهنما)

چکیده

در این پایان نامه کدهای به طور صوری خوددوگان زوج و فرد مورد مطالعه قرار می گیرد. تصویر این کدها، کدهای دودویی هستند که وزن شمارهای آنها به طور صوری خوددوگان هستند، اما ممکن است خطی نباشند. سپس وجود انواع معین کدهای ‎$\mathbb{Z}_2\mathbb{Z}_4$-‎جمعی به طور صوری خوددوگان مورد مطالعه قرار می گیرد و در ادامه زیرکدهای، کدهای ‎$\mathbb{Z}_2\mathbb{Z}_4$‎ به طور صوری خوددوگان مورد بررسی قرار می گیرد. چهار ساختار برای کدهای به طور صوری خوددوگان ارایه خواهد شد و قضیه های موجود برای هرنوع از این کدها معرفی می گردد.