31 خرداد 1403
رشيد رضايي

رشید رضایی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / ریاضی محض
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی و آمار

مشخصات پژوهش

عنوان
توابع متعامد بلاک - پالس و استفاده از آن برای حل معادلات انتگرال
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
معادلات انتگرال فردهلم خطی و غیر خطی، معادلات انتگرال ولترا خطی و غیر خطی، معادلات انتگرال - دیفرانسیل فردهلم، معادلات انتگرال - دیفرانسیل ولترا، توابع متعامد بلاک - پالس، ماتریس عملیاتی انتگرال
سال 1390
پژوهشگران فرشید میرزائی(استاد راهنما) ، رشید رضایی(استاد مشاور)

چکیده

در این پایان نامه حل عددی معادلات انتگرال فردهلم و ولترا خطی و غیر خطی، همچنین معادلات انتگرال - دیفرانسیل فردهلم و ولترا خطی با استفاده از روش توابع متعامد بلاک - پالس مورد بررسی قرار گرفته است. این پایان نامه شامل پنج فصل است که به صورت زیر ارایه گردیده اند. در فصل اول مقدمه ای کوتاه در مورد معادلات انتگرال و تعاریف و قضایای مربوط به این پایان نامه بیان شده است. درفصل دوم مختصر توضیحاتی از توابع متعامد بلاک - پالس و بسط توابع برحسب سری توابع متعامد بلاک - پالس آن، همچنین همگرایی این روش آورده شده است. در فصل سوم این روش را برای حل عددی معادلات انتگرال فردهلم و ولترا خطی به همراه چندین مثال به کار برده ایم. حل عددی معادلات انتگرال فردهلم و ولترا غیر خطی با استفاده از روش مذکور و چند مثال در فصل چهارم بررسی شده است. در انتها، حل عددی معادلات انتگرال - دیفرانسیل فردهلم و ولترا خطی را به همراه چند مثال در فصل پنجم بیان نموده ایم.