05 خرداد 1403
راضيه زارع گنبدي

راضیه زارع گنبدی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک-گرانش و کیهان شناسی
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر ناخالصی کبالت بر خواص ساختاری و نوری لایه های نازک کادمیوم سلنید
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
خواص اپتیکی، نیم رساناها، لایه های نانو ساختار
سال 1400
پژوهشگران راضیه زارع گنبدی(استاد راهنما)

چکیده

در این پژوهش لایه های نانو ساختار سلنید کادمیوم به روش حمام شیمیایی آماده و مورد بررسی قرار گرفت. مشخصات ساختاری نمونه ها توسط پراش پرتو ایکس (XRD)تعیین گردید که حضور فاز های بلوری در تمام لایه های نانو ساختار سلیند کادمیوم و نمونه های آلائیده شده با کبالت تأیید شد. همچنین الگو ی XRD ، وجود یک پیک اصلی در 35/25 θ =مربوط به صفحه (111)، پیک دیگری در در01/42 θ = مربوط به صفحه (220) را نشان داد که می توان آن را به ساختار مکعبی (zinc blend ) نسبت داد. جهت بررسی ریخت شناسی ساختار سطحی، کیفیت لایه ها، اندازه و شکل نمونه سلنید کادمیوم به صورت خالص و با افزایش ناخالصی کبالت با دو درصد مختلف از میکروسکوپ الکترونی روبش(SEM) استفاده شد.. با به کارگیری طیف سنج فرابنفش مرئی (uv-visible) مقادیر گاف انرژی بر حسب الکترون-ولت تخمین زده شد. نتایج طیف سنج فرابنفش حاکی ازآن بود که با افزایش ناخالصی گاف انرژی کاهش یافته است.