03 خرداد 1403
رعد چگل

رعد چگل

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشگاه ملایر
تحصیلات: دکترای تخصصی / نانو اپتیک
تلفن: 09166615727
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی جذب و بازتابندگی ژرمانیوم سلنید تک لایه با گروه فضایی Pmn21 تحت کرنش صفحه ای دو محوری
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
ژرمانیم سلنید تک لایه، روش تابعی چگالی، جذب، بازتابندگی
سال 1401
پژوهشگران رعد چگل

چکیده

در این مقاله طیف جذب و بازتابندگی ژرمانیم سلنید تک لایه با گروه ف ضایی 1 Pmn2 تحت کرنش صفحه ای دو محوری برر سی می شود. بررسی ویژگیهای الکترونیکی نشان میدهد که ژرمانیم سلنید تک لایه با گروه فضایی 1 Pmn2 دارای گاف نواری مستقیم eV 15.1 است. محا سبه خواص اپتیکی ن شان می دهد که ژرمانیم سلنید تک لایه طیف و سیعی از نور، شامل بخ شی از طیف مرئی را جذب می کند. افزایش کرنش باعث میشود که مقدار جذب در ناحیه مرئی افزایش یابد.