03 خرداد 1403
رعد چگل

رعد چگل

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشگاه ملایر
تحصیلات: دکترای تخصصی / نانو اپتیک
تلفن: 09166615727
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
اثرات میدان الکتریکی بر خواص اپتیکی نانونوار گرافینی
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
نانونوار گرافینی-خواص اپتیکی
سال 1395
پژوهشگران رعد چگل

چکیده

دراینالکتریکی میدان تاثیر کار برآرمچیر گرافینی نانونوار اپتیکی خواص با استفاده ازمحاسباتی بسته SIESTA بررسی شدهاست. باافزایش میدان در راستای عرضنوارشاهدکاهشاندازهگافانرژی وهمچنینجابجاییقلههایجذباپتیکی بهسمتناحیهسرخ وبسامدهایپایینتر هستیم.