03 تیر 1403
ساسان ملكي

ساسان ملکی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / زبانشناسی همگانی
تلفن:
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
اعتباریابی، رواسازی، و هنجاریابی آزمون مهارتهای تفکر انتقادی کالیفرنیا برای دانشجویان
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
آزمون مهارتهای تفکر انتقادی کالیفرنیا؛ آزمون تفکر انتقادی واتسون– گلاسر؛ اعتبار؛ تفکر انتقادی؛ روایی؛ هنجار
سال 1389
مجله اندازه گیری تربیتی
پژوهشگران ساسان ملکی

چکیده

به منظور اعتباریابی، رواسازی، و هنجاریابی آزمون مهارتهای تفکر انتقادی کالیفرنیا برای دانشجویان دانشگاه ملایر، نمونه‏ای به حجم 340 نفر از دانشجویان دختر و پسر این دانشگاه به روش نمونه‏گیری تصادفی ساده انتخاب شد. این دانشجویان به عنوان آزمودنی تحت شرایط یکسان به سئوالات آزمون مهارتهای تفکر انتقاادی کالیفرنیا پاسخ دادند. محتوای سئوالات آزمون ترجمه شد، ماده‏های آن با فرهنگ ایرانی متناسب شد و سئوالات نامناسب حذف گردید. اعتبار آزمون به روش کودر – ریچاردسون 689/0؛ به روش دو نیمه‏ای کردن آزمون 558/0؛ و به روش بازآزمایی 652/0 برآورد شد. روایی آزمون به روش روایی سازه (روایی همگرایی و واگرایی) بررسی شد. در روایی همگرایی همبستگی نمرات آزمون با نمرات آزمون تفکر انتقادی واتسون – گلاسر 64/0 برآورد شد. در روایی واگرایی همبستگی نمرات آزمون با معدل دانشجویان، و نمرات آزمون اضطراب کتل به ترتیب 31/0 و 25/0- برآورد شد؛ این همبستگی‏ها نشان می‏دهند که تفکر انتقادی، معدل و اضطراب سازه‏های متفاوتی هستند. تحلیل عاملی پاسخهای دانشجویان به آزمون مهارتهای تفکر انتقادی کالیفرنیا نشان داد که این آزمون از 15 عامل با ارزش ویژۀ بزرگتر از یک اشباع است که این عوامل مجموعاً 42/61 درصد از واریانس کل آزمون را توجیه می‏کنند. البته فقط سه عامل نخست با بیش از 3 سئوال همبستگی بالاتر از3/0 بودند. بین میانگین نمرات آزمون در گروههای تحصیلی و جنسی تفاوت معنی‏دار مشاهده نشد. در نهایت برای آزمون هنجار تهیه شد.