05 مهر 1400
امير حسين سياح زاده

امیر حسین سیاح زاده

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی عمران
تلفن: 09188142171
دانشکده: دانشکده عمران ومعماری

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر اصلاح کننده های آلی و نانو بر حذف فسفات از آب و خاک
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
فسفات، نانو ذرات اکسید نیکل و اکسید زیرکونیوم، جذب، محلول آبی، خاک
سال 1395
پژوهشگران شهریار مهدوی(استاد راهنما) ، امیر حسین سیاح زاده(استاد مشاور)

چکیده

آلَدگی آب ٍ خاک تْذیذی جذی تشای هحیط صیست ٍ سلاهت تشش است. یافتی سٍشی هؤثش تشای پالایش آلَدگی اص آب ٍ خاک اّویت فشاٍاًی داسد. اهشٍصُ هؼضل آلَدگی هٌاتغ آب ٍ خاک تِ ػٌَاى یک هَضَع اساسی ٍ تأثیشگزاس تشای صًذگی سالن اًساىّا ٍ هَجَدات صًذُ هطشح هیتاشذ. ًیتشات تِ دلیل تاس هٌفی ٍ ػذم جزب تش سٍی سطَح خاک، تِ ساحتی دس پشٍفیل خاک حشکت هیکٌذ. دس ایی تحقیق تِ تَاًایی حزف ًیتشات تَسط ًاًَ رسُّای اکسیذ هس ٍ کشتی ًاًَ تیَب اص آب ٍ خاک پشداختِ شذ، کِ دس آى اص آصهایشّای اثش ٍ ،pHصى جارب، صهاى تواس، آًیَى سقیة، ایضٍتشمّای جزب ٍ دفغ ٍ تکٌیکّای دستگاّی FTIR ،XRD ،SEMو EDXاستفادُ ٍ تِ تفسیش دقیق دادُّا پشداختِ شذ. دس هطالؼات اًجام شذُ دس جزب ًیتشات اص آب تَسط ًاًَ رسات دس تشسسی پاساهتشّای هتغییش تیشتشیی جزب ًیتشات دسهَسد ًاًَ رسُ اکسیذ هس دس pH=3تشاتش ،39/9دس صهاى 180دقیقِ ،58/9دس دهای 25دسجِ ساًتی گشاد ٍ 40/8دس غلظت 1گشم تش لیتش جارب تشاتش 95/2هیلیگشم دس گشم تذست آهذ ٍ تشای رسُ کشتی ًاًَ تیَب ایی هقادیش تِ تشتیة تشاتش 82/6 ٍ 38/7 ،56/5 ،28/9هیلیگشم دس گشم تَد. دس ّوِ جاربّا دادُّای تؼادلی جزب تَسط هؼادلِ فشًٍذلیچ تَجیِ گشدیذ. اص هحاسثات ایضٍتشم جزب هشخص شذ کِ ًاًَ رسُ اکسیذ هس تا حذاکثش هقذاس جزب ًیتشات 64/9هیلیگشم تش گشم دس هقایسِ تا ًاًَ رسُ کشتی ًاًَ تیَب تا 49/4هیلیگشم تش گشم جزب ًیتشات، دس ػول جزب تَاًایی تالاتشی داشت. هیضاى جزب ًیتشات دس حالت سقاتتی تا سایش آًیَىّای کلش، فسفات ٍ َّهیک اسیذ اًذاصُگیشی شذ کِ هقادیش تذست آهذُ تشای رسُ ًاًَ اکسیذ هس تِ تشتیة تشاتش 16/2 ٍ 33/2 ،33/6هیلیگشم دس گشم ٍ تشای رسُ کشتی ًاًَ تیَب تِ تشتیة تشاتش 13/4 ٍ 15/0 ،26/7هیلیگشم دس گشم تَد. تا هقایسِ دادُّا تا حالت جزب غیش سقاتتی هشخص شذ کِ هقذاس جزب ًیتشات تِ هقذاس قاتل تَجْی کاّش پیذا کشدُ است کِ تیاًگش سقاتت ًیتشات تا سایش آًیَىّاست. تشسسی ٍاجزب ًیتشات اص ًاًَ رسات اًجام شذ کِ دس حالت سادُ تذٍى سقیة تشای ًاًَ رسُ اکسیذ هس ٍ 9/7تشای رسُ کشتی ًاًَ تیَب 10/1هیلیگشم دس گشم تذستآهذ. هقادیش تذست آهذُ ٍاجزب ًشاى داد کِ هیضاى ٍاجزب دس ّش دٍ ًاًَ جارب پاییی تَدُ است کِ تیاى هیکٌذ ًیتشات ًویتَاًذ دس تغییش ششایط هحیطی تِ ساحتی اص ًاًَ رسُ جذا شذُ ٍ تاػث آلَدگی گشدد. هطالؼِ ایضٍتشم جزب ًیتشات دس خاک تَسط ًاًَ ر