05 مهر 1400
امير حسين سياح زاده

امیر حسین سیاح زاده

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی عمران
تلفن: 09188142171
دانشکده: دانشکده عمران ومعماری

مشخصات پژوهش

عنوان
بهینه سازی تولید کربن فعال دانه ای از پوست گردو با طراحی آزمایش به روش تاگوچی
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
پوست گردو، عدد یدی، فعال سازی شیمیایی، کربن فعال
سال 1394
پژوهشگران امیر حسین سیاح زاده ، شهریار مهدوی

چکیده

در این تحقیق با اعمال فعال سازی شیمیایی بر پوست گردو، کربن فعال با خواص سطحی و قابلیت جذبی مناسبی تولید شد. با توجه به تعدد عوامل موثر بر خواص جذبی کربن فعال حاصله، جهت بهینه سازی فرآیند از طراحی آزمایش به روش تاگوچی استفاده شد. بر اساس تحلیل نتایج در روش طراحی آزمایش تاگوچی، علاوه بر تعیین میزان اهمیت و تاثیرگذاری هر یک از عوامل بر خواص سطحی و جذبی کربن فعال حاصله، سطوح بهینه هر یک از این عوامل شناسایی و مقدار پاسخ (عدد یُدی) در حالت بهینه برابر mg/g 1072 برآورد گردید. با توجه به نتایج مشخص شد که در تولید کربن فعال به روش شیمیایی از پوست گردو، عوامل نسبت آغشتگی و ترکیب عامل فعالساز به ترتیب دارای بیشترین تاثیر بوده و تحت شرایط بهینه عملیاتی مقدار عدد یدی کربن فعال حاصله با 1/4% خطا نسبت به مقدار برآورد شده بدست آمد