05 مهر 1400
امير حسين سياح زاده

امیر حسین سیاح زاده

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی عمران
تلفن: 09188142171
دانشکده: دانشکده عمران ومعماری

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر دما، pH محلول و نانو زس مونت موزیلونیت دز جرب سولفات اش آب
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
سولفات، ایزوترم، آنتالپی، آنتروپی، جذب
سال 1398
پژوهشگران شهریار مهدوی ، امیر حسین سیاح زاده

چکیده

ػ لَفات یک آ یً ىَ ه نْ دس آب اّی ؼثیؼی ک ػوذتا اص فشآی ذٌ اّی اَّدیذگی ؿیویایی ه اَد هؼذ یً حا یٍ ػ لَف سَ اکؼیذاػی ىَ ػ لَفیذ تذػت هی آیذ. لزا دس ایی پظ ؾٍّ حزف ی ىَ ػ لَفات ت ػَػ اً سع ه تًَه سَیل یًَت اص آب تؼییی اثش pH اثش دها تشای تؼییی ؿشایػ ت یْ ت ه ظٌ سَ ک تٌشل غلظت ػ لَفات ه سَد تشسػی قشاس گشفت . ػپغ ایض تٍشم اّی خزب ػ لَفات ه سَد تشسػی قشاس گشفت. 3 هیلیگشم تش گشم / تًید گِیشی: تًایح ًاى داد ک حزف ػ لَفات دس دهای 25 دسخ ػا تًیگشاد تشاتش تا 54 ) 35/4 دسصذ ( تیؾتشیی هقذاس ت دَ. وّچ یٌی تش اػاع داد اّی تشه دَی اٌهیکی اٍک ؾٌ خزب خ دَ ت خ دَی ت دَ. وّچ یٌی دس تشسػی اثش pH ، تیؾتشیی حزف ػ لَفات دس 3 pH= تشای اً 27 دسصذ( دس ؿشایػ ت یْ تذػت آهذ. تا ت خَ ت تًایح تذػت آهذ دس ایی تحقیق حزف ػ لَفات تا / 2 هیلیگشم تش گشم ) 8 / سع ه تًَه سَیل یًَت 3 0/ اػتفاد اص اً سع ه تًَه سَیل یًَت تا هذل لاگًه یَش تا ظشیة وّثؼتگی ) 96 R2= ( تیؾتشیی تشاصؽ سا داؿت ک ًاىد ذٌّ ػؽ حَ خزتی وّگی یک لایِ 9 هیلیگشم تش گشم / ت دَ. وّچ یٌی هاکضیون خزب اً سع ه تًَه سَیل یًَت 7 ( SO4˭-S ( تشآ سٍد گشدیذ ک ایی تًایح ًاىد ذٌّ هؤثش ت دَى اً سع ه تًَه سَیل یًَت دس حزف ػ لَفات اص آب ت دَ.