05 مهر 1400
بهروز محمد پرست

بهروز محمد پرست

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / زیست شناسی-یبوتکنولوژی گیاهی
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
سنجش میزان کلروفیل b و a و کارتنوئید و گزانتوفیل در32 ژنوتیپ انگور
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
انگور، کلروفیل، کارتنوئید، گزانتوفیل.
سال 1393
پژوهشگران بهروز محمد پرست ، موسی رسولی

چکیده

از قدیمی ترین میوه هایی است که گونه های وحشی آن در تمام مناطق بین نواحی معتدل ( vinifera L.) انگور و گرمسیر دیده می شود. با توجه به ارزشمند بودن رنگیزه های گیاهی در گیاهان در این تحقیق به مقایسه رنگیزه های فتوسنتزی در 32 ژنوتیپ انگور پرداخته شد. نتایج نشان داد که ارقام ریش بابا و فیاستا دارای بیشترین مقدار کلروفیل 􀀀6- و ’ 6 􀀀7- میباشد. همچنین ’ژنوتیپ 3 a دارای کمترین مقدار کلروفیل 􀀀4 - و ’ 4 􀀀1 - و ژنوتیپهای 1 a و ارقام عسگری، یاقوتی و احمد مولایی دارای کمترین میزان می باشند. b دارای بیشترین مقدار کلروفیل 􀀀1 - دارای بالاترین میزان کارتنویید وگزانتوفیل و رقم عسکری و ’ژنوتیپ 1 􀀀6 - و ’ 6 􀀀7- همچنین’ژنوتیپهای 3 دارای کمترین میزان کارتنویید وگزانتوفیل می باشند.