05 مهر 1400
بهروز محمد پرست

بهروز محمد پرست

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / زیست شناسی-یبوتکنولوژی گیاهی
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
تجزیه مولکولی ژن رمز کننده آنزیم کلیدی سورولین سنتتاز درگیاه دارویی Psoralea corylifolia
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
ارزیابی مولکولی، ژن سورولین سنتتاز، سورولین، متابولیت ثانویه، Psoralea corylifolia
سال 1392
مجله ژنتیک نوین
پژوهشگران بهروز محمد پرست ، موسی رسولی ، محمود قربانی مرغشی

چکیده

وجود دارد. از جنبههای مهم Psoralea corylifolia سورولین یکی از متابولیت های ثانویه مهم میباشد که در گیاه دارویی سورولین میتوان به تاثیر ضد سرطانی آن بر علیه سرطان خون، ریه و سینه اشاره کرد. در این تحقیق به علت اهمیت دارویی سورولین، چرخه ساخت آن مورد بررسی قرار گرفت. همچنین ژن رمزکننده آنزیم کلیدی سورولین سنتتاز که مسئول ساخت سورولین میباشد، برای اولین بار بوسیله تکنیکهای مولکولی از بافت برگ گیاه جداسازی و مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج ارزیابی مولکولی مشخص نمود که طول ژن Psoralea corylifolia 1237 میباشد. همچنین بررسی ترتیب نوکلوتیدها با استفاده از توالی ژنهای ثبت bp آنزیم کلیدی سورولین سنتتاز شده در سایت بانک جهانی ژن مشخص کرد که ژن همسانهسازی شده 93 درصد با ژن سورولین سنتتاز موجود در مشابهت داشت.