05 مهر 1400
بهروز محمد پرست

بهروز محمد پرست

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / زیست شناسی-یبوتکنولوژی گیاهی
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اثر غلظت های مختلف شوری بربرخی خصوصیات کمی وکیفی انگور رقم بیدانه سفید
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
پرولین، تنش شوری، انگور، پرولین، کلروفیل
سال 1396
پژوهشگران بهروز محمد پرست(استاد راهنما) ، موسی رسولی(استاد مشاور)

چکیده

انگور بانام علمی (Vitis vinifera) ازخانواده انگورسانانVitaceae) ) است. انگورتحمل نسبی به شوری دارد. مطالعات نشان داده است که، ارقام مختلف انگور، حساسیت به شوری متفاوتی دارند و پایه های مقاوم کمتر تحت تأثیر شوری قرار می گیرند. شوری از مهم ترین عوامل محدودکننده تولید محصول های زراعی در سراسر جهان به خصوص مناطق خشک و نیمه خشک جهان محسوب می گردد. به منظور بررسی تأثیر تنش شوری بر روی انگور رقم بیدانه سفید بر برخی ویژگی های انگور در شرایط تنش شوری، پژوهشی گلخانه ای در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار اجرا گردید. تنش شوری بانمک Na+Cl- در غظت های (0،50،100،150) میلی مولار به مدت چهار هفته اعمال شد. بر اساس نتایج این پژوهش ، اثر تنش شوری بر خصوصیات مورفولوژیک انگور بیدانه سفید معنی دار بود و باعث کاهش ارتفاع بوته، طول برگ و تعداد برگ شد، همچنین تنش شوری باعث کاهش وزن تر و وزن خشک برگ شد درنتیجه مقدار RWC نیز کاهش یافت. نتایج این پژوهش نشان داد تنش شوری اثر معنی داری بر کاهش رنگدانه های فتوسنتزی داشت. مشخص شد با افزایش تنش شوری میزان سدیم برگ و ریشه افزایش یافت و میزان پتاسیم برگ و ریشه کاهش چشمگیری در سطوح بالای شوری داشت. میزان اسیدآمینه پرولین،.فنل کل، قند محلول و مالون دی آلدئید نیز در سطوح شوری بالا به طور معنی داری افرایش یافت. میران پروتئین کل تا سطح شوری 100 میلی مولاز یک روند افزایشی داشت اما از سطح 150 میلی مولار در روزهای 21 به بعد تنش شوری روند کاهشی را طی کرد.