03 خرداد 1403
محمود ناصري

محمود ناصری

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک-نانو
تلفن: 08132355404
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
ساخت نانو فریتها ونانو اورتو فریتها به روش ماکرویوو - عملیات گرمایی
نوع پژوهش نوآوری
کلیدواژه‌ها
نانو فریتها .نانو اورتو فریتها
سال 1398
پژوهشگران محمود ناصری

چکیده

ساخت نانو فریتها و نانو اورتو فریتها به روش ماکرویو- عملیات گرمایی بر پایه ارتقاء و تکمیل اختراعی به شماره 153927 در سال 2011 تدوین گردیده است. در این روش پس از انجام سه مرحله: 1.آماده سازی محلول نیترات های فلزی و پلیمر )پلی وینیل پیرولیدون یا پلی وینیل الکل(، 2. خشک کردن محلول مورد نظر در یک آون در دمای 80 تا 90 درجه سلسوس و در زمان 24 تا 36 ساعت و 3. پودر خشک شده در یک کوره الکتریکی در دمای 350 تا 750 درجه سلسیوس به مدت زمان 9 ساعت جهت زودودن ترکیبات آلی و تشکیل فاز بلوری نانو بلورها قرار گرفت. می توان به یک نانو فریت یا نانو اورتو فریت دست یافت. اما در روش جدید که به اختصار روش ماکرویو- عملیات حرارتی نام گذاری شد، به جای استفاده از آون الکتریکی از یک دستگاه ماکروویو جهت خشک کردن محلول مورد نظر استفاده شد. این تغییر باعث شده است که مدت زمان خشک کردن از 24 )و گاهی تا 36 ساعت( به تنها 5 دقیقه کاهش بیابد. نانو ذراتی که به روش جدید ساخته شدند مشخصاتی همچون روش قبلی دارند.