03 خرداد 1403
محمود ناصري

محمود ناصری

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک-نانو
تلفن: 08132355404
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
مروری جامع بر فعالیت زیست سازگاری Zn Ca, Mn,Fe24O2MFe به عنوان نانوحامل دارو سرطان سینه سنتز شده به روش عملیات گرمایی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
Nano-drug carrier, Curcumin, Biocompatibility, Hemolysis test
سال 1400
مجله نانو مقیاس
پژوهشگران محمود ناصری

چکیده

چکیده: در این پژوهش، نانوذرات فریت منگنز ) Mn (، فریت کلسیم ) Ca ( و فریت روی ) Zn ( با روش عملیات گرمایی سنتز شدند . مقدار بارگذاری و رهایش کورکومین ) CUR ( از نانوحاملهای Mn ، Ca و Zn در pH های متفاوت بررسی شد. درصد بارگذاری دارو در نانوحاملهای Mn نسبت به Ca و Zn - π π بیشتر بوده که نتیجه خنثی بودن فریت منگنز در محیط بارگذاری است. برهمکنش قوی بین CUR و نانوحاملهای فریت منگنز باعث افزایش درصد بارگذاری دارو میشود. با تغییر pH 0، رهایش کورکومین از / 7 به 0 / از 4 نانوحاملهای Mn ، Ca و Zn 05 و 03 درصد افزایش یافت. زیست سازگاری /7 ، 24 و 44 درصد به 12 /7 ، به ترتیب از 49 نانوحاملهای Mn ، Ca و Zn با استفاده از روش MTT ، آزمایش همولیز و آزمون دوز کشنده تعیین شد. بررسیها نشان داد که علیرغم اینکه در حضور نانوحاملهای Zn ، درصد بالایی از سلولهای سرطانی 7-MCF تخریب میشوند اما این نانو حاملها بر سلولهای نرمال 293-HEK تأثیر مخربی دارند.