08 خرداد 1403
محمود ناصري

محمود ناصری

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک-نانو
تلفن: 08132355404
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه خواص ساختاری و مغناطیسی نانو ذرات فریت Ca1-xMnxFe2O4 سنتز شده به روش عملیات گرمایی
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
فریت کلسیم، فریت منگنز، مغناطش اشباع، عملیات گرمایی
سال 1400
پژوهشگران محمود ناصری

چکیده

در این پژوهش، نانوذرات فریت اسپینلی (x=0, 0.4, 1) Ca1-xMnxFe2O4 با روش عملیات گرمایی در دمای K 873 ساخته شدند. به منظور مطالعه مورفولوژی ذرات و خواص مغناطیسی آنها به ترتیب از روش های XRD، FESEM و VSM استفاده شد. نتایج حاصل از الگوهای XRD نمونه ها، اندازه بلورک های نمونه ها را از 8 تا nm 17 تخمین زد. تصاویر میکروسکوپ الکترون عبوری روبشی (FESEM) نشان داد نانوذرات از توزیع و اندازه ذرات یکنواختی برخوردارند. بررسی حلقه های پسماند نمونه ها نشان داد نانوذرات رفتار فرومغناطیسی داشته و با افزایش غلظت یون های Mn2+، مغناطش اشباع (MS) در نمونه x=1 افزایش داشت که به ساختار اسپینلی ترکیبی و افزایش در اندازه بلورک ها ارتباط داده شد.