03 خرداد 1403
محمود ناصري

محمود ناصری

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک-نانو
تلفن: 08132355404
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
مروری بر نانوذرات فریتهای سنتز شده به روش عملیات گرمایی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
عملیات گرمایی، پلی ونی لالکل، فرومغناطیس، سوپرپارامغناطیس،الکترون های جف تنشده.
سال 1395
مجله نانو مقیاس
پژوهشگران محمود ناصری

چکیده

این پژوهش نانوذرات فریت منیزیم، مس و کادمیم با استفاده از روش عملیات گرمایی در حضور پلی ونیل الکل) )PVA سنتز شدند. مشخصات ساختاری نمونه ها توسط پراش پرتو ایکس) XRD ( تعیین گردید که نتایج حضور فازهای بلوری را در تمام نانو فری تها تایید نمودند. با استفاده از تصاویرمیکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی ) FESEM (اندازه نانوذرات فریت منیزیم، مس و کادمیم به ترتیب 5 الی 8، 10 الی 33 و 47 الی 138 نانومتر بدست آمد. طی فسنج مادون قرمز)- FT IR ( وجود گروه عاملی فلز اکسید را در هم هی دما ها تأیید کرد، همچنین طی فسنج) FT-IR ( نشان داد که در دم اهای بالاتر از 773 درجه کلوین، مدهای مربوط به ترکیب های آلی حذف شدند. خواص مغناطیسی نانو ذرات مانند مغناطش اشباع) )Ms و وادارندگی مغناطیسی ) Hc ( توسط دستگاه مغناط یس سنج نمونه ارتعاشی) VSM ( در دمای اتاق بررسی شد که نشان دادند، نانوذرات فریت کادمیم و فریت مس رفتار فرومغناطیس و نانوذرات فریت منیزیم، رفتار سوپر پارامغناطیس داشتند. دستگاه تشدیدمغناطیسی الکترو ن) EPR ( وجود الکترو ن های جفت نشده برای هم هی نانوفریت ها را نشان داد، همچنین با استفاده از EPR عرض قلّه-دره) Hpp (، میدان مغناطیسی تشدیدی) )Hr و ضریب g اندازه گیری شد.