03 خرداد 1403
محمود ناصري

محمود ناصری

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک-نانو
تلفن: 08132355404
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر دما برروی طیف موزبائر در نانو فریت روی ساخته شده به روش عملیات گرمایی
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
فریت مغناطیسی
سال 1394
پژوهشگران محمود ناصری(استاد راهنما)

چکیده

دس ایی تحمیک اً رًَسات فشیت یًىل Fe2O4zn ت س ؽٍ ػولیات حشاستی ػاخت ؿذ. خ اَف ػاختاسی هغ اٌعیؼی دس دها اّی هختلف تا آ اًلیض ه صَتائش هخق ؿذ.عیف ه صَتائش گشفت ؿذ دس K 4/ 2 دس هیذاى اػوالی اص 0 تا T 12 داسای د ؿؾ تایی هت اٌظش تا هىاى اّی آ یّ A ٍ B اص ػاختاس اػپی لٌ اػت.ت صَیغ واتی یًَ اص ؼًثت شّ د ؿؾ تایی تًید گشفت هی ؿ دَ. تًایح ه صَتائش ًاى هی د ذّ گٌّاهی و دسخ حشاست اص 400 دسخ ػلؼی عَ ت دها اّی تالاتش افضایؾ هی یاتذ، ی ىَ zn2+ ت ػایت ّت خٍ یْ ه تٌمل هی ؿ دَ ی ىَ Fe3+ اص ػایت چ اْس خٍ یْ ت ػایت ّت خٍ یْ ه تٌمل هی ؿ