03 خرداد 1403
محمود ناصري

محمود ناصری

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک-نانو
تلفن: 08132355404
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
مقایسه خواص نانو ذرات فریت منگنز و نانو ذرات فریت روی تهیه شده با روش عملیات گرمایی
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
نانو فریتها،تشدید پارمغناطیسی الکترون ، عملیات گرمایی
سال 1393
پژوهشگران محمود ناصری

چکیده

مقایسه خواص نانو ذرات فریت منگنز )4O2(MnFe و فریت روی )4O2(ZnFe تولید شده با استفاده از روش جدید عملیات گرمایی در دمای 550 درجه سانتیگراد مورد مطالعه قرار گرفت. بوسیله طیف سنج مادون قرمز ) FTIR ( و میکروسکوپ الکترون عبوری (TEM) به ترتیب مدهای ارتعاشی و اندازه و شکل ذرات بررسی شد. مطالعات خواص مغناطیسی بوسیله مغناطیس سنج نمونه لرزان (VSM) و طیف نمای تشدید پارامغناطیس الکترون (EPR) بر روی هر دو فریت انجام شد که نتایج (VSM) نشان داد فریت منگنز دارای خاصیت سوپر پارا مغناطیسی و فریت روی دارای خاصیت تقریبا پارامغناطیسی می باشد. نتایج حاصل از (EPR) حضور الکترونهای جفت نشده را در هر دو نمونه ثابت نمود.