03 خرداد 1403
محمود ناصري

محمود ناصری

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک-نانو
تلفن: 08132355404
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
مقایسه خواص مغناطیسی نانو ذرات فریت نیکل و فریت روی تهیه شده به وسیله روش عملیات گرمایی
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
عملیات گرمایی
سال
2014
پژوهشگران محمود ناصری

چکیده

خواص نانو ذرات فریت نیکل )4O2iFeN( و فریت روی ) 4O2ZnFe( تهیه شده با استفاده از روش عملیات گرمایی دردمای 550 درجهه سلسهیو مهورد مطالعه قرار گرفتند.خواص مغناطیسی نمونه ها بوسیله مغناطی سنج نمونه لرزان (VSM) مورد استفاده قرار گرفت،و ثابت کهرد کهه نهانو فریهت روی و نههانو فریههت نیکههل بههه ترتیههی رفتههار هههای سههور رههارا مغنههاطی و فههرو مغنههاطی از خههود نشههان دادنههد. نتههایج صا ههل از طیههن نمههایی تشههدید رارامغناطیسههی الکترون (EPR) صضور الکترون های جفت نشده رابرای هر دو نمونه ثابت نمود.