09 خرداد 1403
محمود ناصري

محمود ناصری

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک-نانو
تلفن: 08132355404
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر دما بر روی طیف موزبائر در نانوفریت نیکل ساخته شده به روش عملیات حرارتی
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
موزبائر
سال
2014
پژوهشگران محمود ناصری

چکیده

در این تحقیق نانوذرات فریت نیکل 4O2NiFe به روش عملیات حرارتی ساخته شد. خواص ساختاری و مغناطیسی در دماهای مختلف با آنالیز موزبائر مشخص شد.طیف موزبائر گرفته شده در K 2 / 4 و در میدان اعمالی از 0 تا T 12 دارای دو شش تایی متناظر با مکان های آهن A و B از ساختار اسپینل است.توزیع کاتیونی از نسبت هر دو شش تایی نتیجه گرفته می شود.نتایج موزبائر نشان می دهد هنگامی که درجه حرارت از 400 درجه سلسیوس به دماهای بالاتر افزایش می یابد، یون 2+Ni به سایت هشت وجهی منتقل می شود و یون 3+Fe از سایت چهاروجهی به سایت هشت وجهی منتقل می شود