09 خرداد 1403
محمود ناصري

محمود ناصری

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک-نانو
تلفن: 08132355404
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
مقایسه خواص فیزیکی نانوکامپوزیتهای CdFe2O4/PVAو CaFe2O4/PVA
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
پلیونیلالکل، فرومغناطیس، وادارندگی مغناطیسی،مغناطش اشباع
سال 1397
مجله نانو مقیاس
پژوهشگران محمود ناصری

چکیده

در این پژوهش نانوکامپوزیت فریت کلسیم-پلیونیلالکل و کادمیم-پلیونیلالکل با استفاده از روش عملیات گرمایی سنتز و تعیین گردید و با استفاده (XRD) خواص فیزیکی آنها باهم مقایسه شدند. مشخصات ساختاری نمونهها توسط پراش پرتو ایکس اندازه نانوکامپوزیتهای فریت کلسیم و کادمیم به ترتیب 19 (FESEM) از تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی وجود گروه عاملی فلز- اکسید را در هر دو ماده تأیید )FT-IR( الی 118 و 47 الی 138 نانومتر بدست آمد. طیفسنج مادون قرمز توسط دستگاه مغناطیسسنج نمونه (Hc) و وادارندگیمغناطیسی (Ms) کرد. خواص مغناطیسی نانوکامپوزیت مانند مغناطشاشباع در دمای اتاق بررسی شد که این بررسی نشان داد، نانوکامپوزیت کادمیم و نانوکامپوزیت کلسیم، هردو رفتار (VSM) ارتعاشی فرومغناطیس داشتند. برای نانوکامپوزیت کلسیم هنگامی که دمای کلسینه به 923 درجه کلوین افزایش یافت یک گذار فاز از مورد مطالعه قرار uv-vis ساختار مکعبی به اورتورومبیک رخ داد. اثر دما بر روی گاف انرژی توسط طیف سنجی مرئی-فرابنفش گرفت که مشخص شد با افزایش دمای کلسینه ،گاف انرژی در هر دو نانوکامپوزیت کاهش مییابد.