03 خرداد 1403
محمود ناصري

محمود ناصری

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک-نانو
تلفن: 08132355404
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
سنتز و بررسی خواص فیزیکی نانوترکیبات فریت های کلسیم و استرانسیم
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
نانوترکیب، فرومغناطیس، گذار فاز، کمر-زنبوری، خواص اپتیکی
سال 1396
پژوهشگران محمود ناصری(استاد راهنما)

چکیده

در این پژوهش نانوترکیبات فریت کلسیم (PVA/CaFe2O4) و استرانسیم (SrFe12O19/SiO2 و SrFe12O19/TiO2) سنتز و خواص فیزیکی آن ها بررسی شدند. مشخصات ساختاری نمونه ها توسط پراش پرتو ایکس (XRD)تعیین گردید که حضور فازهای بلوری در تمام نانو ترکیب ها تأیید شد. اندازه و شکل ذرات، با استفاده از تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی (FESEM) و میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) بدست آمد. وجود مدهای ارتعاشی فلز- اکسید توسط طیف-سنج مادون قرمز (FT-IR) در همه نانوترکیبات تأیید شد. خواص مغناطیسی نانوترکیبات مانند مغناطش اشباع (Ms) و وادارندگی مغناطیسی (Hc) توسط دستگاه مغناطیس سنج نمونه ارتعاشی (VSM)در دمای اتاق بررسی شد که این بررسی نشان داد، نانوترکیبات کلسیم و استرانسیم، رفتار فرومغناطیس داشتند. یک گذار فاز از ساختار مکعبی به راست لوزی برای نانوترکیب فریت کلسیم هنگامی که در دمای کلسینه 923 کلوین سنتز شد رخ داد. اثرات نانوذرات SiO2 و TiO2 بر روی خواص فیزیکی نانوذرات SrFe12O19 بررسی شد که حضور این نانوذرات هریک به صورت جداگانه، خواص مغناطیسی و اپتیکی نانوذرات SrFe12O19 را تغییر داد. حضور نانو ذرات SiO2 در نانوترکیب SrFe12O19/SiO2 باعث ایجاد یک حلقه ی پسماند کمر-زنبوری شد که رفتارهای دوفازی در این نانوترکیبات را تأیید کرد در حالیکه حضور TiO2 چنین رفتاری را سبب نشد.