08 خرداد 1403
محمود ناصري

محمود ناصری

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک-نانو
تلفن: 08132355404
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
ساخت و بررسی خواص فیزیکی و ساختاری نانو فریتهای
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
نانو ذرات، نانو ساختارفریت باریم، نانو ذرات فریت کادمیم- کبالت، روش عملیات گرمایی، خواص فرومغناطیسی.
سال 1396
پژوهشگران محمود ناصری(استاد راهنما)

چکیده

در این پژوهش، با استفاده از روش عملیات گرمایی و روش استوبر، نانو ساختار فریت باریم (BaFe12O19) و نانو ذرات هسته/ پوسته کادمیم- کبالت (Co1-xCdxFe2O4/SiO2 (x=0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1) ) تهیه و تأثیر دمای پخت بر روی خواص ساختاری، مغناطیسی و اپتیکی هر دو ساختار و همچنین تأثیر سیلیکا و جایگزینی کادمیم به جای کبالت بر خواص ذکر شده در نانوذرات کادمیم-کبالت بررسی گردید. نتایج نشان داد که شکل گیری فاز بلوری نانو ساختار باریم در محدوده دمایی 673 تا 973 کلوین و برای نانو ذرات هسته/ پوسته 923 کلوین بوده است. با استفاده از طیف سنجی پراش ایکس و رابطه شرر اندازه بلوری نانو ساختار باریم 29 تا 48 نانومتر و نانوذرات فریت کبالت-کادمیم 18 تا 2/27 نانومتر محاسبه گردید. ریخت شناسی ذرات با میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی و میکروسکوپ الکترونی عبوری بررسی و مشاهده گردید که نانو ذرات فریت باریم دارای ساختار نانو میله ای و نانو ذرات هسته/پوسته دارای ساختاری تقریباً کروی هستند که در ماتریس سیلیکا پخش شده اند. منحنی های پسماند تهیه شده در دمای اتاق نشان دادند که نانو ساختار فریت باریم دارای خاصیت فرومغناطیسی بوده و در نمونه های نانو فریت کادمیم-کبالت با افزایش نسبت کادمیم رفتار این نانوذرات از فرومغناطیسی به ابر پارامغناطیسی تغییر کرد. همچنین، قرار دادن نانو ذرات فریت کادمیم-کبالت در سیلیکا باعث کاهش مغناطش اشباعی این نانوذرات گردید. با به کارگیری طیف سنجی جذبی مرئی و فرابنفش و رابطه تاک، مقدار گاف انرژی برای نانو ساختار باریم در حدود دو الکترون ولت و برای نانو ذرات هسته/پوسته کادمیم-کبالت از 6/1 تا 05/2 الکترون ولت تخمین زده شد که این ارقام حاکی از آن است که این نانو ساختارها نیمه رسانا هستند.