03 خرداد 1403
محمود ناصري

محمود ناصری

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک-نانو
تلفن: 08132355404
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی خواص ساختاری و مغناطیسی نانو ذرات فریت کلسیم منیزیم سنتز شده به روش – عملیات گرمایی
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
نانو ذرات فریت کلسیم منیزیم،مغناطش اشباع،عملیات گرمایی
سال 1397
پژوهشگران محمود ناصری

چکیده

در این پژوهش نانو ذرات فریت کلسیم منیزیم – (4O2 Mgx-1CaّFe) در دو غلظت متفاوت.X=0.2 , 0.8 به روش عملیات گرمایی در دمای 777 کلوین سنتز شد. مشخصات ساختاری نمونهها توسط پراش پرتو ایکس (XRD) تعیین گردید.خواص مغناطیسی این نانو ذرات، مانند مغناطش اشباع )S(M و وادارندگی مغناطیسی )C(H توسط مغناطیسی سنج نمونه ارتعاشی (VSM) در دمای اتاق بررسی شد. این بررسیها نشان داد که با افزایش غلظت منیزیم مغناطش اشباع و اندازه ذرات افزایش پیدا کرده است.