09 خرداد 1403
محمود ناصري

محمود ناصری

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک-نانو
تلفن: 08132355404
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
سنتز نانو ذرات فریت اسپینلی کلسیم منیزیم به روش عملیات گرمایی
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
پراش پرتوایکس،طیفسنجی مادونقرمز،فازهای فریت کلسیم وفریت منیزیم
سال 1397
پژوهشگران محمود ناصری

چکیده

در این تحقیق نانو ذرات فریت کلسیم و منیزیم به روش عملیات گرمایی سنتز شد. مشخصات ساختاری نمونهها با استفاده از پراش پرتوایکس (XRD) بررسی شد. همچنین نتایج حاصل از XRD حضور فازهای فریت کلسیم وفریت منیزیم با ساختار اسپینلی مکعبی راتایید نمود. متوسط اندازهی ذرات فریت منیزیم وفریت کلسیم با استفاده از رابطه شرر به ترتیب ) 43 ( و ) 34 ( به دست آمد. علاوه بر آن با استفاده از طیفسنجی مادونقرمز) (FT-IR وجود گروه عاملی فلز- اکسید دو نشان داده شد.